AGED Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8


Sekretariat
tel. (+48) 222 440 430
e-mail: aged@aged.com.pl


NIP: 521-008-04-10, KRS: 0000050082


Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 110 000,00 pln